ประกาศราคากลางของสำนักงาน ปปช.

1. ชื่อโครงการ (หัวข้อ/หัวข้อเรื่อง) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษาเกาะพีพี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ (สำนักที่รับผิดชอบ) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
2. วงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรในการจัดจ้าง หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 1,370,990.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง 4 สิงหาคม 2563
 เป็นเงิน 1,370,990.00 บาท
4. หมวดค่าตอบแทน 123,968.00 บาท
 4.1 ประเภทนักวิจัย สาขาสังคมวิทยา
 4.2 คุณสมบัตินักวิจัย
 4.3 จำนวนนักวิจัย 3 คน
5. หมวดค่าจ้าง 123,918.00 บาท
6. หมวดค่าใช้สอบ 123,918.00 บาท
7. ค่าวัสดุ 125,368.00 บาท
8. ค่าครุภัณฑ์ 246,968.00 บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)
 9.1 จำนวนคน 0 คน
 9.2 จำนวนเงิน 0 บาท
10. ค่าบริการวิชาการ 246,918.00 บาท
11. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 394,932.00 บาท
12. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR กนกวรรณ ขับนบ
13. ระเบียบ/ข้อบังคับการให้ทุนโครงการวิจัย ของ สวก.

เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีโดยใช้โปรแกรม chrome และ firefox ท่านสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของโปรแกรม chrome และ firefox ได้โดยคลิกที่ลิงค์
หากมีปัญหาการเข้าใช้งานระบบกรุณาติดต่อ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
e-mail : arda-nrms@arda.or.th | tel : 0-2579-7435 ต่อ 2211 | fax. : 0-2579-7235 | mobile phone : 083-095-4905